Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς)  Με το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) θεσμοθετήθηκαν διευκολύνσεις για υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου. Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως από το συνολικό εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ (ήτοι 30 ώρες/εβδομάδα ή 6 ώρες/ημέρα), διατηρώντας όμως, ει δυνατόν, το διδακτικό τους ωράριο. Κατ’  εξαίρεση  δύναται  να  χορηγηθεί  άδεια  ειδικού  σκοπού,  εφόσον  το  επιτρέπουν  οι υπηρεσιακές ανάγκες, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης, το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά. Η εν λόγω άδεια χορηγείται αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας, οπότε, εάν η λειτουργία των σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, διακεκομμένα θα χορηγείται και η άδεια σκοπού για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος στο οποίο φοιτά το τέκνο. Για τη χορήγηση της άδειας, προσκομίζεται στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του/της γονέα εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ, από την οποία θα προκύπτει α) ότι το τέκνο του/της φοιτά σε συγκεκριμένο υποτμήμα και 
β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του τέκνου.  Εξυπακούεται  ότι  σε  περίπτωση  καθημερινής  υποχρεωτικής  παρακολούθησης  μαθημάτων  λόγω  καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού. Τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούνται και οι γονείς εκπαιδευτικοί, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Τυχόν οικογενειακές ανάγκες, λαμβάνονται υπόψη από το σύλλογο διδασκόντων, κατά την αναμόρφωση/διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος. 
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείς ομάδες) και ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (κατ’ οίκον) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετ. 1 (ενότητες Β & Γ), 2 & 3 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Επισημαίνεται ότι: οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν έργο μέσω τηλεργασίας. για τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στη με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: […] … 
σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός,  χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης.[…]. 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ  Πηγή: www.especial.gr

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Το δώρο

Το δώρο συγκινητική διδακτική ταινία για προβληματισμό
https://safeyoutube.net/w/0GOB

Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

Διαδραστικές εργασίες - Σταυρόλεξα - Παιχνίδια για μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού

Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα Στ Ιστορία 5ο Κεφ. Δ Ενότητα


Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

Το μάθημα στο ηλεκτρονικό βιβλίο

Η ανάλυση του μαθήματος
ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

Το μάθημα στο ηλεκτρονικό βιβλίο της Στ τάξης


Κυριακή, 19 Απριλίου 2020

Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Κυριακή του Πάσχα - Μεγάλο Σάββατο

Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και η Μεγάλη
Εβδομάδα έχει τελειώσει. Οι Μυροφόρες βρήκαν άδειο τον Πανάγιο Τάφο.
Μεγάλο Σάββατο
Το Μεγάλο Σάββατο γίνεται η κάθοδος στον Άδη. Ο Ιησούς Χριστός κηρύττει τον Θείο
Λόγο στους νεκρούς. Οι αρχιερείς βάζουν ρωμαϊκή φρουρά στον Τάφο.
Προαναγγέλλεται η Ανάσταση στη Θεία Λειτουργία το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.
Στα Ιεροσόλυμα γίνεται η Τελετή του Αγίου Φωτός και το Άγιο Φως για άλλη μια
φορά μοιράζεται στους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.
Το Μέγα Σάββατο είναι αυστηρή νηστεία. Τα μεσάνυχτα όλοι οι Χριστιανοί πηγαίνουν
στην Εκκλησία για να πάρουν το Άγιο Φως, να πούνε "Χριστός Ανέστη", "Αληθώς
Ανέστη" και να δώσουν το φιλί της αγάπης.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Μεγάλη Παρασκευή

Συγκεκριμένα γιορτάζουμε:
α) την Ταφή Του Κυρίου και
β) την Κάθοδο Του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωί (ημερολογιακά), τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των Μεγάλες Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή την Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου.
Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονται τα Εγκώμια και έχουμε την περιφορά του Επιταφίου!
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τους ορθοδόξους πιστούς. Γνωρίζουμε ότι το σεπτό θείο πάθος λειτούργησε λυτρωτικά για μας. Λυπούμαστε για τα αμαρτήματά μας, για την κατάπτωσή μας και προπαντός για την θεοκτονία. Παράλληλα όμως χαιρόμαστε που η Μεγάλη Θυσία του Χριστού έγινε αιτία και μέσον απολύτρωσης του ανθρωπίνου γένους.. Η ανάσταση που επακολούθησε το θάνατο του Σωτήρος, έγινε η απαρχή και της δικής μας ανάστασης.


Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Μεγάλη Πέμπτη

Η Μεγάλη Πέμπτη σύμφωνα με τον Χριστιανισμό η ιερή μέρα κατά την οποία εορτάζεται ο Μυστικός Δείπνος του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους. Η ημέρα αυτή είναι η τέταρτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, της εβδομάδας δηλαδή η οποία προηγείται και καταλήγει στη γιορτή του Πάσχα. Της Μεγάλης Πέμπτης προηγείται η Μεγάλη Τετάρτη και ακολουθεί η Μεγάλη Παρασκευή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να εμπέσει η Μεγάλη Πέμπτη είναι πάντοτε μεταξύ 19 Μαρτίου και 22 Απριλίου, για όλες τις Εκκλησίες είτε Ανατολικές είτε Δυτικές, ημερομηνίες οι οποίες λόγω της διαφοράς των 13 ημερών (για τον 21ο αιώνα) μεταξύ παλαιού και νέου ημερολογίου, αντιστοιχούν στο διάστημα μεταξύ 1 Απριλίου και 5 Μαΐου για όσες Ορθόδοξες Εκκλησίες ακολουθούν το διορθωμένο ιουλιανό (νέο) ημερολόγιο.


Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Μεγάλη Τετάρτη

Το πρωί τελείται o εσπερινός της Μεγάλης Τετάρτης και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος, που είναι και ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης και αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα: Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Χριστό, τον Μυστικό Δείπνο, την Προσευχή του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών και την προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή των Παθών του Χριστού.Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Μεγάλη ΤρίτηΗ Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην προνοητικότητα και την εγρήγορση
Γι’ αυτό μιλούν και οι δύο παραβολές της ημέρας. Η πρώτη είναι η παραβολή των δέκα παρθένων.
Η άλλη παραβολή είναι των ταλάντων που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. Το βράδυ της Μεγάλης τρίτης ακούγεται το Τροπάριο της Κασσιανής.
Οι νοικοκυρές ψήνουν κουλουράκια και τσουρέκια.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Μεγάλη Εβδομάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, όπου τελείται ηΑκολουθία του Νυμφίου, και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο και είναι αφιερωμένη σταΆγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται Μεγάλη από την ανάμνηση των γεγονότων

που διαδραματίζονται καθ΄ εκάστη των ημερών αυτής τα οποία και θεωρούνται

ιδιαίτερα σημαντικά για τη χριστιανική θρησκεία.


Μεγάλη Δευτέρα

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, του επωνομαζόμενου "Παγκάλου" του γιου του Ιακώβ, που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε μ' ένα του λόγο.

Ο Ιωσήφ ήταν ο μικρότερος υιός του Ιακώβ ο οποίος όμως φθονήθηκε από τα

αδέλφια του λόγο της ενάρετης ζωής του και αρχικά τον έριξαν σ' ένα λάκκο και

προσπάθησαν να εξαπατήσουν το πατέρα τους χρησιμοποιώντας ένα ματωμένο ρούχο

ότι δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Αφού δεν μπόρεσαν να εξαπατήσουν τον πατέρα τους, τον πούλησαν σε εμπόρους.Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Ευχαριστώ στους δασκάλους

Δημιουργία διαδραστικής αφίσας με το Thinglink

Καλό Πάσχα Καλή Ανάσταση

Μια πολύ ωραία διαδραστική κάρτα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στέλνοντάς την στους μαθητές σας είναι η παρακάτω της Ανθής Ζήση

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

Οπτικό σύνδρομο υπολογιστών ή Ψηφιακή κόπωση των ματιών

Μένουμε σπίτι - Βγαίνουμε νικητές

Μένουμε σπίτι - Βγαίνουμε νικητές
Συγκινητικό video από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Βάλε σε λογική σειρά τις προτάσεις

Μοιραστείτε με ασφάλεια τα video του youtube

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί, ειδικά τώρα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η ανάρτηση και η αποστολή πολλές φορές διαφόρων video του youtube σε μαθητές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ενέχει κινδύνους γιατί ενώ το βίντεο μας είναι ελεγμένο, στη δεξιά μεριά της σελίδας εμφανίζονται διάφορα video τα οποία δεν είναι ελεγμένα από εμάς και έχουν σχέση με την περιήγηση στον υπολογιστή άλλων μελών της οικογένειας με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι γονείς πολλές φορές δεν κατανοούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι υπεύθυνος για αυτά.
Μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια σελίδα με τίτλο 
safe youtube 
η οποία προστατεύει από αυτό το πρόβλημα.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας είναι 

Παρακολουθείστε στο σχετικό video

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Padlet    Είναι ένας μοντέρνος ψηφιακός, διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό. Η πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε browser και οποιαδήποτε συσκευή. Μπορείτε μάλιστα εύκολα να φτιάξετε το δικό σας και να το χρησιμοποιήσετε όπως σας αρέσει!
Ζωγραφιές, κατασκευές, βίντεο, ηχογραφήσεις με ιστορίες, αυτοσχέδια ποιηματάκια, εξώφυλλα από τα αγαπημένα σας βιβλία, στιγμές σας στο σπίτι, ο κήπος μας, ο αγαπημένος μας ήρωας, μια σελίδα από ένα βιβλίο, τα παιχνίδια μας. Οτιδήποτε!
Η λειτουργία του και η δημιουργία του είναι πάρα πολύ απλή.
Μπαίνετε στον σύνδεσμο https://padlet.com και θα φτιάξετε έναν λογαριασμό (δωρεάν και εύκολο). Ακολούθως θα πατήσετε το ροζ πλαίσιο + Δημιούργησε ένα Padlet.


e-me content, Mark the words. e-me


Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:

webex σε windows 7

Τα Windows 7 πρέπει να είναι ενημερωμένα γενικά.

Από όλες τις ενημερώσεις είναι αναγκαία τα εξής:
α) η ενημέρωση KB2533623 και
β) η ενεργοποίηση (θέμα κρυπτογράφησης) του TLS 1.2.

Το α) γίνεται ως εξής: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/el-gr/downloa ... x?id=26767 και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το β) γίνεται ως εξής: Ανοίγετε τις Επιλογές Internet (Internet Options) μέσω της Αναζήτησης των Windows, μεταβαίνετε στην καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced) και τσεκάρετε την επιλογή "Χρήση TLS 1.2" (Use TLS 1.2).

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Αγωγή του Πολίτη- Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την θέση της Ελλάδος σε αυτή το μάθημα βρίσκεται στην παρακάτω σελίδα του ηλεκτρονικού βιβλίου
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα
μπορείτε να κάνετε μια ανάγνωση του μαθήματος και να υπογραμμίσετε απορίες, άγνωστες λέξεις και γενικά οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και να μου τις στείλετε με mail ή στον τοίχο της κυψέλης.
Παρακολουθήστε ένα βιντεάκι για τα κράτη μέλη
Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει μια χρήσιμη ιστοριογραμμή σχετικά με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1952 μέχρι σήμερα. 
Ιστοριογραμμή


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ WEBEX

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ WEBEX
· Παίρνω ένα email με τον σύνδεσμο ενεργοποίησηςτης ηλεκτρονικής μου τάξης.
· Ο σύνδεσμος (link) αυτός, θα είναι προσωπικός, ατομικός, για την εικονική μου τάξη και δε θα αλλάζει.
· Αποστέλλω τον σύνδεσμο (link) στον κάθε μαθητή με email, messenger ή κινητό.
· Ο μαθητής που δεν έχει σύνδεση ίντερνετ μπορεί να συνδεθεί με την ψηφιακή μου τάξη μέσω σταθερού τηλεφώνου.
· Πώς γίνεται η σύνδεση με σταθερό τηλέφωνο:
o Κάτω από το join meeting (Συνδεθείτε σε συνάντηση) υπάρχει η επιλογή More ways to join (Συνδεθείτε και με άλλα μέσα).

o Μετά την επιλογή, εμφανίζεται ένας σταθερός τηλεφωνικός αριθμός και ένας access code (κωδικός πρόσβασης).
o Καλώ το νούμερο και σχηματίζω τον αριθμό.
o Και ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση μέσω σταθερού τηλεφώνου.
· Τι δυνατότητες έχω μέσω αυτής της διδασκαλίας:
o Μοιράζομαι με τους μαθητές μου αρχεία, παρουσιάσεις, την εικόνατης οθόνης μου, σημειώνω.
o Επιβάλλω την ησυχία, κλειδώνω την τάξη, βγάζω κάποιον μαθητή εκτός.
· Τι δυνατότητες έχουν οι μαθητές:
o Μπορούν να λάβουν το λόγο, να υποβάλουν ερωτήματα, να στείλουν γραπτά μηνύματα σε μένα, να δουν τους συμμαθητές τους.
· Πώς μπορεί ο μαθητής να ζητήσει το λόγο, όταν έχει κάποια απορία και η τάξη είναι σε mute:
o Το ζητάει εγγράφως μέσω chat ή βγάζει τον εαυτό του από τη σίγαση.
· Τι χρειάζεται ένας μαθητής για να συμμετάσχει στην πλατφόρμα;
o Email ή messengerτο οποίο ο μαθητής μου δίνει για να λαμβάνει τα link (συνδέσμους) για τα μαθήματά μου.
o Ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη(όπως θέλει), το οποίο δηλώνεται από τον μαθητή, όταν μπαίνει στην πλατφόρμα για να μπορώ να τον διακρίνω και να του δίνω το λόγο.
o Σύσταση: η σύνδεση του μαθητή με την πλατφόρμα να γίνεται μέσω λογισμικού πλοήγησης (Browser)και όχι μέσω εφαρμογής.
· Είμαι μαθητής και δεν έχω ίντερνετ. Πώς θα συνδεθώ με σταθερό τηλέφωνο:
o Χρησιμοποιώ το Call in, δηλαδή καλώ σταθερό ελληνικό αριθμό είτε από σταθερό τηλέφωνο είτε από κινητό.
o Θα συμμετάσχω στο μάθημα, αλλά θα παρακολουθώ μόνο το ηχητικό κομμάτι.
o Επικοινωνεί μαζί μου ο δάσκαλος και μου δίνει τον αριθμό που πρέπει να καλέσω και τον εννιαψήφιο κωδικό της εικονικής αίθουσας.
o Το τηλέφωνο που καλώ από το τηλέφωνό μου είναι το: 211-990 23 94
o Ακούω ένα πρώτο ηχητικό μήνυμα.
o Πληκτρολογώ τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας
o Πατώ δίεση # στο τέλος.
o Ακούω το δεύτερο ηχητικό μήνυμα.
o Πατώ πάλι δίεση # .
· Δέχομαι αίτημα από μαθητή μου για σύνδεση με σταθερό τηλέφωνο. Τι κάνω;
o Επικοινωνώ μαζί του και του δίνω τον αριθμό που πρέπει να καλέσει και τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας.
· Πώς θα βρω τον κωδικό της αίθουσας (Meeting Number);
§ Έχοντας συνδεθεί στην αίθουσά μου, πατώ το εικονίδιο στο πάνω αριστερό μέρος του κυρίως παραθύρου
§ ή πηγαίνω στο menu Meeting και επιλέγω Information.
· Ποιος είναι ο αριθμός κλήσης;
o 211-990 23 94
· Τι πρέπει να κάνω, πριν με καλέσει ο μαθητής;
o Να ξεκλειδώσω την αίθουσα;
· Πώς ξεκλειδώνω την αίθουσα;
o Πηγαίνω στο menu Meeting
o Επιλέγω Unlock Meeting
· Πώς διώχνω ανεπιθύμητο επισκέπτη;
o Δεξί πλήκτρο στο όνομάτου.
o Επιλέγω Expel.
· Τι κάνω μετάτην τηλεφωνική σύνδεση με τον μαθητή;
o Ξανακλειδώνω την αίθουσα.
· Πώς κλειδώνω την αίθουσα;
o Menu Meeting >Lock Meeting.
· Έχω σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά ο ήχος δεν είναι καλός(διακοπές, δεν ακούω τους μαθητές). Τι κάνω;
o Κλείνω το βίντεο (δε στέλνω εικόνα).
o Δεν έχω Full screen στην οθόνη, αλλά μικρότερη.
o Επιλέγω την απλή διάταξη (να εμφανίζεται μόνο αυτός που μιλάει και όχι τα πολλά παράθυρα (grid view).
· Αν το πρόβλημα συνεχίζεται;
o Χρησιμοποιώ τη δυνατότητα Call in (δηλαδή, την κλήση σταθερού τηλεφωνικού αριθμού από το σταθερό μου τηλέφωνο.
o Κρατώ τη σύνδεση στην αίθουσα με τον υπολογιστή μουγια να μοιράζω υλικό και να ελέγχω την αίθουσα, ο ήχος μου όμως, έρχεται τηλεφωνικά.
· Ποια βήματα ακολουθώ σ’ αυτήν την περίπτωση;
o Ενώ είμαι συνδεδεμένος στην αίθουσα πατώ menu Audio και Audio Connection.
o Πατώ disconnect για να σταματήσω τη χρήση ήχου μέσω υπολογιστή.
o Πατώ View, δεξιά της επιλογής Call in για να δω τις οδηγίες κλήσης.
o Συγκρατώ τον κωδικό της αίθουσας (meeting number) και τον αριθμό συμμετέχοντα (attendee ID).
o Από το menu Meeting επιλέγω Unlock meeting για να ξεκλειδώσω την αίθουσα.
o Από το τηλέφωνό μου καλώ 211 -990 23 94.
o Ακούω το πρώτο ηχητικό μήνυμα
o Πληκτρολογώ τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας
o Πατώ δίεση # .
o Ακούω το δεύτερο ηχητικό μήνυμα.
o Πληκτρολογώ τον αριθμό συμμετέχοντα.
o Πατώ δίεση # .
· Αφού συνδεθώ, τι κάνω;
o Ξανακλειδώνω την αίθουσα (menu Meetingh > Lock Meetinh)

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Αγωγή του Πολίτη - Πολιτική άμυνα και Πολιτική προστασία

Στα πλαίσια του μαθήματος Αγωγής του Πολίτη
είχαμε τελευταία μιλήσει για την
 Πολιτική άμυνα και Πολιτική προστασία

στις μέρες είναι πολύ επίκαιρη η πολιτική προστασία γιατί κάθε μέρα στις 18.00 βλέπετε τον αναβαθμισμένο από γραμματέα πολιτικής προστασίας σε υφυπουργό υπεύθυνο να αναλύει τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με την επιδημία.
Παρακάτω σας παραθέτω 2 βιντεάκια σχετικά με την πολιτική προστασία. Οτιδήποτε απορίες έχετε με mail
Η Βασιλεία του Γεωργίου Α - Ο Χαρίλαος Τρικούπης


Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης  το μάθημα στο βιβλίο

Το μάθημα σε videoΔευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση email για όλους τους μαθητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Πώς να το φτιάξετε

1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
  • Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
  • Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
  • Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
  1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
  2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
  3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
  5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει.στην οθόνη της εφαρμογής.
  6. Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.
  7. Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.